در حال مرور: زمین

افراد خارجی حق خرید ملک در اوکراین را دارند. همچنین هیچ تفاوتی بین خرید ملک تجاری یا مسکونی برای آنها وجود ندارد. اما خرید زمین فقط…