در حال مرور: ارتباطات

خرید سیمکارت اپراتورهای اوکراین برای خارجی و یا اوکراینی فرقی ندارد. در برخب کشورها برای خرید سیمکارت حتما نیاز به پاسپورت و یا مدارک هویتی می…