در حال مرور: قوانین

خرید سیمکارت اپراتورهای اوکراین برای خارجی و یا اوکراینی فرقی ندارد. در برخب کشورها برای خرید سیمکارت حتما نیاز به پاسپورت و یا مدارک هویتی می…

افراد خارجی حق خرید ملک در اوکراین را دارند. همچنین هیچ تفاوتی بین خرید ملک تجاری یا مسکونی برای آنها وجود ندارد. اما خرید زمین فقط…