نویسنده: میلانا

موزه ملی هنری باهدان و واروارا خاننکو که ببا نام موزه خاننکو شناخته می شود یکی از موزه های ملی هنری اوکراین است که در شهر…

خرید سیمکارت اپراتورهای اوکراین برای خارجی و یا اوکراینی فرقی ندارد. در برخب کشورها برای خرید سیمکارت حتما نیاز به پاسپورت و یا مدارک هویتی می…