مترجم روسی و اوکراینی

مترجم روسی به فارسی و فارسی به روسی - ساعتی از ۱۰ دلار به بالا

مترجم اوکراینی به فارسی و فارسی به اوکراینی - ساعتی از ۱۵ دلار به بالا

مترجم روسی ،اوکراینی ، فارسی - از ساعتی ۲۰ دلار به بالا

مترجم روسی، اوکراینی، فارسی، انگلیسی از ساعتی ۲۵ دلار به بالا

مترجمین خانم از ۱۰ دلار بیشتر به مبالغ فوق اضافه میشود

در صورت نیاز به مترجمین خانم مبلغ ۱۰۰۰دلار بعنوان بیعانه + مدارک نیاز خواهد بود.

لطفا در صورت نیاز به مترجم حداقل ۳ روز زودتر به ما اطلاع دهید.