مراکز خرید کیف

مرکز شهرساعت کاری : ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰

Gulliver - گولیور


مرکز شهرساعت کاری : ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰

Lavina Mall - لاوینا مال
مرکز شهرساعت کاری : ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰

SkyMall - اسکای مال


مرکز شهرساعت کاری : ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰

Karavan - کاروان


مرکز شهرساعت کاری : ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰

Bolshevik - بلشویکمرکز شهرساعت کاری : ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰

Aladdin - علاءالدیناشتراک در :
فیسبوک تلگرام واتساپ
آخرین بروزرسانی :
November 20th, 2018

هم اکنون

در
تهران:
و
کی یف:

ساعت نیز در
هر دلار 28 گریونی

تقویم نمایشگاهی

نوامبر 2018

6-8ELECTRO INSTALL
6-8EUROBUILDEXPO 2018
20-23INDUSTRIAL FORUM 2018


IRAN.IN.UA